Tunteen Lumo – Tunnetaitoja, taidekasvatusta, tanssipedagogiikkaa

Toimintani keskittyy tunnetaitojen tukemiseen, tunnekehoyhteyden vahvistamiseen ja kehollisen oppimisen ohjaamiseen. Tarjoan tunnetaitoryhmiä lapsille, tunnetaitotyöpajoja lapsille yhdessä oman vanhemman kanssa, kehollisia työpajoja opettajille ja kasvattajille sekä luovan tanssin kursseja lapsille yhdessä vanhemman kanssa ja luovaa tanssia aikuisille.

Toiminnan kulmakivinä toiminnallisuus, tarinallisuus ja kehollisuus

Tunnetaitoryhmissä työskennellään luovasti ja toiminnallisesti muun muassa sadutuksen, satuhieronnan, sanataiteen, kuvallisen ilmaisun ja kehollisen oppimisen keinoin. Tunnekehoyhteys ja kokemus tunteiden kehollisuudesta vahvistuu monipuolisten kehollisten harjoitusten, tanssillisten elementtien sekä mielikuva- ja rentoutusharjoitusten myötä. Tunteita herätellään, niihin tutustutaan ja tunnetaitoja opitaan taidekasvatuksen ja tanssipedagogiikan kautta.

Tunnetaidot

Lyhyesti kiteytettynä tunnetaitoja ovat tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, kannattelu, sietäminen, säätely ja tunteiden ilmaiseminen rakentavasti. Tunnetaitojen oppiminen on elämänmittainen matka ja vaatii paljon tietoista työskentelyä meiltä aikuisiltakin. Tunnetaitojen oppiminen ei ole koskaan liian myöhäistä, mutta mitä varhemmin näihin tunne-, tietoisuus- ja säätelytaitoihin saa tukea sitä vankemmat eväät lapsi saa elämänsä varrelle. Vahvat tunnetaidot ovat yhteydessä hyvään itsetuntoon sekä toimiviin sosiaalisiin- ja vuorovaikutustaitoihin.

Tunteiden kehollisuus

Tunteet ovat aina myös kehollisia kokemuksia ja kehollisia olotilan muutoksia. Tunnetaitojen ydin on taito suhtautua levollisesti näihin muuttuviin kehollisiin oloihin. Oleellista tunnetaitojen vahvistumisessa onkin tietoisuus tunteiden kehollisuudesta ja tunnekehoyhteydestä. Tunnetaitojen oppiminen on kokemuksellista ja turvallisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa. Oleellista on oman kokemuksen vahvistuminen siitä, että omaa tunnetilaa ja kehollista oloaan voi säädellä esimerkiksi hengitykseen keskittymällä.

Tunnetaitoja taidekasvatuksen ja tanssipedagogiikan keinoin

 • Tunnetaitokursseja lapsille:
 • Tunnetaitotyöpajoja aikuiselle ja lapselle:
  • Lohikäärmeen voima
  • Unelmien taikapuu
 • Kehollisia työpajoja kasvattajille ja opettajille:
  • Hengitys, katse, kosketus – kohtaaminen
 • Tunne, tanssi – luovan tanssin kurssi aikuiselle ja lapselle
 • Tunne taidehistoriaa

Ilmoittaudu kurseille